Austrotherm Nagibni EPS

Formiranje sloja za pad na ravnom krovu - uz korištenje Austrotherm EPS®

U zavisnosti od odabranog rješenja, vrste ravnog krova i predviđenim materijalima za termičku izolaciju, nagib krovnih ravni (po definiciji pojma „ravan krov“ u austrijskoj normi B 7220) kreće se između 1% i 22%. U praksi se najčešće primenjuje pad do 5%. Arhitekte / projektanti i izvođači radova su glavne ciljne grupe kojima posvećujemo pažnju kada su u pitanju naše EPS-ploče sa nagibom.

Krovni nagib (sloj za pad) je neizostavan dio svakog ravnog krova. On se u prošlosti najčešće izrađivao kao sloj cementnog estriha, lakog betona ili betona, a postavljao se ili na konstrukciju ili na termoizolaciju (a ispod završnog sloja). Glavni nedostatak pri korištenju ovih materijala za formiranje sloja za pad se ogleda u činjenici da je riječ o „mokrom postupku“, dakle neophodno je vrijeme za sušenje. Sem toga, riječ je o mašinskoj obradi (što uvećava troškove), ugradnja je uslovljena klimatskim prilikama (problem sa vodom i vlagom iz padavina, koja može „ostati“, tj. dugo isparavati iz konstrukcije), a postoji i velika vjerovatnoća greške pri ugradnji.

U novije vrijeme, kako se usavršavju građevinski materijali, tako se usavršavaju i metode u građenju, pa je tako i Austrotherm na europskom tržištu već ponudio (a dostupno je i na tržištu BiH) princip „dva u jedan“, a to je – termoizolaciju koja u isto vrijeme predstavlja i sloj za pad na ravnom krovu!

Table od EPS-a (stiropora) se isjecaju po narudžbini, za svaku zadatu osnovu ravnog krova - kako za projektovanu debljinu termoizolacije, tako za nagib. Nakon što se na armiranobetonsku (AB) ploču postavila parna brana, koja ima funkciju sprečavanja prodora pare i vlage u termoizolaciju, pristupa se postavljanju termoizolacije. Za ovu namjenu se preporučuju „najtvrđe“ kategorije Austrotherm-stiropora, a to su Austrotherm EPS® 150 i Austrotherm EPS® A200. Koja od njih dvije će naći svoju primjenu na konkretnom objektu – to zavisi od projektovanog opterećenja. Princip je takav da se termoizolacione ploče redaju u dva nivoa. Donji nivo čine standardne ravne termoizolacione ploče (pravougaonog poprečnog presjeka), a gornji nivo čine ploče sa zadatim nagibom (trapezastog poprečnog presjeka). Debljina ravnih ploča u donjem nivou se određuje od objekta do objekta, u zavisnosti od proračuna neophodne minimalne debljine termoizolacije. Nagib ploča iz gornjeg nivoa varira naravno od zadatog nagiba, tj. od generalne „geometrije“ ravnog krova i tačnog položaja svih slivnika. Standardne dimenzije ploče sa nagibom su. 500 mm x 1000 mm, 1000 mm x 1000 mm a u specijalnim slučajevima se mogu i posebno definisati. Alternativno se u donjem nivou, umjesto standardnih termoizolacionih ploča od EPS-a, može koristiti Austrotherm XPS® 30. Ova varijanta je skuplja, ali su poznate sve prednosti naših XPS ploča. Preko termoizolacionih ploča se postavlja geotekstilna folija, pa sloj šljunka kao balast, ili hidroizolaciona membrana (PVC ili EPDM).

Prednosti formiranja sloja za pad uz pomoć termoizolacije:

ekonomičnost (ušteda u materijalu, vremenu rada, tj. generalno novčana ušteda)
značajno olakšana konstrukcija u odnosu na konstrukciju sa krovnim padom formiranim u cementnoj košuljici
veća preciznost u radu (manja mogućnost greške pri postavljanju)

Primjena

Karakteristike proizvoda

  • Ekološki proizvod
  • Ogromna ušteda u masi ravnjajućeg sloja / sloja za pad
  • Izrada pada sa besprekoran odvod vode
  • Pogodno za velike površine
  • Eliminiše pojavu toplotnih mostova

Tehničke karakteristike

Sadržaj ćelija: vazduh
 Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13163