12cm je optimalna debljina

Još od početka rada naše kompanije na teritoriji BIH naša kompanija radi na promovisanju i informisanju ideja koje za cilj imaju povećanje debljine fasadne termoizolacije u ovdašnjim objektima u izgradnji (ili sanaciji). U Bosni i Hercegovini se termin "fasadna petica" (postavljanje fasadne EPS-termoizolacione ploče debljine d=5cm) dugi niz godina toliko "ustalio" u govornoj upotrebi da su najširi slojevi stanovništva taj termin počeli da smatraju idealnim rješenjem kada je u pitanju termička izolacija fasade. Istina je međutim potpuno drugačija. BIH se nalazi u takvoj klimatskoj zoni u Evropi (zone II i III) da je debljina fasadne termoizolacije od samo 5cm sve samo ne optimalna! Sem toga, investicija u fasadnu termoizolaciju od d=5cm je sve samo ne najrentabilnija, što ćete se uvjeriti u sadržajima koji slijede.

Prema aktuelnim zakonima i pravilnicima koji važe u našem okruženju, a koji su direktno prepisani iz EU normi jasno je definisan propisani minimum predviđene izolacije na određenim pozicijama na objektu kako kod novogradnje tako i kod termičke sanacije. Ta dokimentacija utvrđuje maksimalne vrijednosti koeficijenta prolaza toplote U [W/m2K] za različite konstruktivne dijelove građevinskog objekta, pa tako i za fasadni zid. Vrijednosti su različito definisane za fasadne zidove objekata u novogradnji (Umax = 0,30) i za zidove objekata koji se termički saniraju (Umax = 0,40). Na osnovu ovog pravilnika i koeficijenata provodljivosti naših proizvoda, utvrdili smo da je d = 11cm min. debljina našeg "bijelog fasadnog stiropora" (Austrotherm EPS® AF) sa kojom se u novogradnji postiže Umax = 0,30. U našem posebno izrađenom prospektu ("Optimalna debljina fasadne termoizolacije") smo uporedili efekte sa primjenom termoizolacije od d = 5cm (ranije najčešće ugrađivana debljina termoizolacije na fasadama u BIH) i one od d = 12cm ("prva" proizvodna debljina u našoj serijskoj proizvodnji veća od potrebnih d = 11cm, sa kojom se, uz primenu našeg gore navednog artikla, postiže ono što pomenuti pravilnik zahtjeva).

Kao što ćete primjetiti u već pomenutum prospektu, razlika u visini investicije u zavisnosti od toga da li je debljina izolacije na fasadi 5cm ili 12cm je toliko neznatna, da se samo po sebi nameće ono rješenje koje "bira" veću debljinu (12cm) fasadne izolacije. Ako tome dodamo podatak da je i geografski položaj BIH i klimatske zone koje se nje "tiču" (II i III) takav da se u EU za te zone preporučuje debljina fasadne izolacije od 12cm, onda je jasno da se tih preporuka treba držati - tim prije jer BIH već dugi niz godina ima kao strateški cilj približavanje i priključenje EU. 

I u okviru ove kampanje, ali i potpuno nezavisno od nje, Austrotherm BH d.o.o. se konstantno trudi da svim zainteresovanima pojasni da termoizolacioni efekat naših proizvoda zavisi mnogo više od debljine ploče koja se ugrađuje, nego od kategorije stiropora. Naš proizvod  Austrotherm EPS AF je tzv. "fasadni stiropor", tj. primarna namjena mu je adekvatna termička izolacija fasade. Mnogi ljudi griješe pa umjesto ovog našeg proizvoda na fasadu žele da postave neku od naših EPS-ploča veće specifične gustine (tzv. "tvrđi stiropor"). Time se samo izlažu većim troškovima, a ne postižu nikakav (ili gotovo nikakav) pozitivniji termoizolacioni efekat! Umijesto biranja "tvrđih stiropora" (čija je adekvatna primena samo u podovima!), izaberite zato što veću debljinu našeg "fasadnog stiropora", pri čemu ćete već sa debljinom ploče od d=12cm "dostignuti" optimum. Naravno, ukoliko Vam mogućnosti dozvoljavaju, još bolje je ugrađivati na fasadu i veće debljine EPS-ploča (14cm, 16cm itd...), a ove veće debljine su u zemljama EU već postale "svakodnevica", čak i u zemljama koje se nalaze u istoj klimatskoj zoni kao BIH.

Austrotherm BH d.o.o. nudi na tržištu i fasadne termoizolacione EPS-ploče koje su sive boje, koje su obogaćene primjesama grafita -Austrotherm EPS AF PLUS. Ukoliko ovakvu jednu ploču debljine 10cm ugradite na Vašu fasadu, postižete istovjetan termoizolacioni efekat kao da ste koristili Austrotherm EPS AF ("bijeli fasadni stiropor") debljine d=12cm. Razlog za to je činjenica da grafit (prisutan u "sivom fasadnom stiroporu") spriječava gubitak energije uslijed zračenja, pa pošto je taj gubitak kroz zračenje definisan otprilike kao 20% ukupnog gubitka energije (kojeg imamo i kroz termoizolacioni proizvod) - za isto toliko procenata je zapravo Austrotherm EPS AF PLUS bolji "termoizolator" od Austrotherm EPS AF.