Ravan krov

Krov sa nagibom (sloj za pad)

Krovni nagib (sloj za pad) se u prošlosti najčešće izrađivao kao sloj cementnog estriha, lakog betona, ili betona, a postavljao se ili na konstrukciju, ili na termoizolaciju (a ispod završnog sloja). Glavni nedostatak pri korištenju ovih materijala za formiranje sloja za pad se ogleda u činjenici da je riječ o „mokrom postupku“, dakle neophodno je vrijeme za sušenje. Osim toga, riječ je o mašinskoj obradi (što uvećava troškove), ugradnja je uslovljena klimatskim prilikama (problem sa vodom i vlagom iz padavina, koja može „ostati“, tj. dugo isparavati iz konstrukcije), a postoji i velika vjerovatnoća greške pri ugradnji.

U novije vrijeme, kako se usavršavju građevinski materijali, tako se usavršavaju i metode u građenju, pa tako i Austrotherm BH d.o.o.  na tržištu već nudi princip „dva u jedan“, a to znači – termoizolaciju koja u isto vrijeme predstavlja i sloj za pad na ravnom krovu!

Table od EPS-a (stiropora) se isjecaju po narudžbini, za svaku zadatu osnovu ravnog krova - kako za projektovanu debljinu termoizolacije, tako za nagib. Nakon što se na armirano-betonsku (AB) ploču postavila parna brana, koja ima funkciju spriječavanja prodora pare i vlage u termoizolaciju, pristupa se postavljanju termoizolacije. Za ovu namjenu se koriste dve „najtvrđe“ kategorije Austrotherm-stiropora, a to su Austrotherm EPS® 150 i Austrotherm EPS® A200. Koja od njih dvije će naći svoju primjenu na konkretnom objektu, zavisi od projektovanog opterećenja.

Princip je takav da se termoizolacione ploče redaju u dva nivoa. Donji nivo čine standardne ravne termoizolacione ploče (pravougaonog poprečnog presjeka), a gornji nivo čine ploče sa zadatim nagibom (trapezastog poprečnog presjeka). Debljina ravnih ploča u donjem nivou se određuje od objekta do objekta, u zavisnosti od proračuna neophodne minimalne debljine termoizolacije. Nagib ploča iz gornjeg nivoa varira naravno od zadatog nagiba, tj. od generalne „geometrije“ ravnog krova i tačnog položaja svih slivnika.

Standardne dimenzije ploče sa nagibom su 500mm x 1000mm ili 1000mm x 1000mm, a mogu se raditi i namjenske ploče, ukoliko to situacija nalaže.

Alternativno se u donjem nivou, umjesto standardnih termoizolacionih ploča od EPS-a, može koristiti Austrotherm XPS® 30. Ova varijanta je skuplja, ali su poznate sve prednosti naših XPS termoizolacionih ploča.

Preko termoizolacionih ploča se postavlja geotekstilna folija, pa sloj šljunka kao balast, ili hidroizolaciona membrana (PVC ili EPDM).

Prednosti formiranja sloja za pad uz pomoć termoizolacije:

ekonomičnost (ušteda u materijalu, vremenu rada, tj. generalno novčana ušteda)
značajno olakšana konstrukcija u odnosu na konstrukciju sa krovnim padom formiranim u cementnoj košuljici
veća preciznost u radu (manja mogućnost greške pri postavljanju)