Ravan krov

Inverzni krov

Tzv. "inverzni krov" predstavlja pojam za ravnu krovnu konstrukciju čije je osnovno obilježje, za razliku od uobičajenih ravnih krovnih konstrukcija, to što se kod nje termoizolacioni sloj nalazi iznad hidroizolacionog sloja. Ovakva jedna krovna konstrukcija je postala moguća tek sa izumom i razvojem termoizolacionih materijala koji praktično uopšte ne upijaju vodu. Ovu krovnu konstrukciju karakterišu sljedeća 3 faktora:

Sigurnost

Za dugovječnost jedne ravne krovne konstrukcije, odlučujuća je optimalna "usaglašenost" pojedinačnih funkcija konstrukcije.

Zaštita noseće konstrukcije od klimatskih uticaja, prije svega od vlage i vode, obezbjeđuje se kvalitetnom i otpornom hidroizolacijom. To se najuspešnije i najefikasnije postiže kada je sama hidroizolacija dobro zaštićena od ekstremnih visokih temperatura (ljeti), odnosno npr. jakih mrazeva (zimi). Austrotherm XPS (termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena) je proizvod koji posjeduje svojstva da adekvatno zaštiti hidroizolacioni sloj na ravnoj krovnoj konstrukciji.

Logična konsekvenca koja se može izvesti iz prethodne tvrdnje je da upravo naš Austrotherm XPS nalazi i u praksi, na gradilištima širom Evrope, svoju primjenu u zaštiti hidroizolacije na ravnom krovu. Austrotherm XPS-ploče omogućavaju hidroizolaciji da bude "oslobođena" velikih temperaturnih naprezanja.

Isto tako, naše XPS-ploče spriječavaju i oštećenja hidroizolacije koja mogu nastati tokom uobičajenih radnih procesa na gradilištu, kada ljudski faktor nenamjerno i/ili zbog nemara može biti krivac za oštećenja iste.

Ravni krovovi građeni po principu inverznih krovova se već godinama potvrđuju u praksi i uveliko pripadaju tzv. "priznatim pravilima tehnike u gradnji". Na ovu formulaciju (njemački original: "Annerkannte Regel der Technik") ćete naići širom Evrope, u zemljama gdje se njemački jezik koristi kao zvaničan jezik u komunikaciji (Njemačka, Austrija, Švajcarska, Luksemburg). Svaki postupak gradnje za koji važi ova formulacija - on je nesumnjiv, ispravan, nepobitan.

Jednostavnost

Jasno odvajanje noseće konstrukcije, hidroizolacije i termoizolacije - 3 sloja, sa 3 jasne funkcije. Ispod hidroizolacije vam nije potrebna nikakva tzv. "parna brana", odnosno nikakav sloj za izjednačavanje pritiska pare..

Ekonomičnost

Dobra iskustva sa inverznim krovovima u pogledu njihove dugovječnosti i jednostavnog principa gradnje su važne pretpostavke koje govore u prilog ekonomičnosti ovih krovnih konstrukcija, čiji je Austrotherm XPS neizbježan sastavni dio.

Izvanredne termoizolacione vrijednosti (koeficijenti) - kao npr. podatak o koeficijentu toplotne provodljivosti koji za naš ružičasti Austrotherm XPS iznosi samo 0,035 [W/mK] za debljine do 60mm, zatim 0,036 [W/mK] za debljine do 120mm i 0,038 [W/mK] za debljine do 200mm - omogućavaju da sa našim XPS-om manjih debljina postižete istovjetne efekte kao uz primjenu nekih drugih termoizolacionih materijala većih debljina. A ono što se podrazumjeva samo od sebe je da se uz primjenu kvalitetnih termoizolacionih materijala em štedi na utrošku energije (a samim tim i na finansijskim troškovima vezanim za korišćenje te energije), em se istovremeno čovjek, kao korisnik i potrošač energije, uključuje u aktivnu zaštitu životne sredine. U današnje, moderno industrijsko doba, naša životna sredina je sve samo ne dovoljno zaštićena. Jačanje svijesti svakog čovjeka o ovoj činjenici bi trebalo da bude isto tako važno, baš kao što nam je svima važna i ušteda našeg sopstvenog novca.

Varijante

Dualni krov ("Krov plus")

Dualni krov predstavlja specifičnu formu ravnog krova, tj. kombinaciju konvencionalnog toplog i inverznog krova. Termoizolacija Austrotherm EPS® se ovde nalazi ispod, a Austrotherm XPS® iznad hidroizolacionog sloja (kako bi hidroizolaciju štitio od mehaničkih oštećenja i negativnih uticaja usljed visokih temperatura).

"Inteligentni" dualni krov posebno kod "starijih" krovova (koji možda još uvijek dobro "dihtuju", ali čija termoizolaciona efikasnost danas ne odgovara zahtjevima), nalazi svoju primjenu. On predstavlja istovremeno jedno jednostavno i učinkovito rješenje kada je u pitanju termička sanacija krova.

Dualni krov nudi najveću sigurnost, s obzirom da se hidroizolacija nalazi položena ispod termoizolacionih ploča Austrotherm XPS®. Rezultat: Dualni krov vremenski "izdržava" duplo duži vremenski period bez potrebe za sanacijom nego što je to slučaj kod konvencionalnog toplog krova. Iz tog razloga se za dualni krov može reći se odlikuje sjajnim odnosom cijene i učinka.

Ispod hidroizolacionog sloja imamo topli krov (uz upotrebu termoizolacije Austrotherm EPS®) koji može biti izveden sa padom ili bez njega.

1. drenažni sloj (šljunak granulacije 16/32)
2. geotekstilna folija 
3. Austrotherm XPS® 30
4. od ranije postojeća hidroizolacija 
5. Austrotherm EPS® A120 ili Austrotherm EPS® A150
6. parna brana i sloj za izjednačavanje pritiska pare
7. sloj sa padom
8. armirana betonska ploča

Relevantni proizvodi:

Austrotherm XPS® 30
Austrotherm EPS® A120
Austrotherm EPS® A150

Pošljunčeni inverzni krov

Najjednostavnija forma ravnog krova koji se termički izoluje po principu inverznosti je pošljunčeni inverzni krov. Šljunak kao završni gornji sloj istina ne sprječava hodanje po takvom krovu, ali je to kretanje svakako otežano. Naš Austrotherm XPS 30 (na donjoj skici su prikazane ploče sa "falcom", tj. sa stepenastim rezom) je, to ponavljamo, termoizolacioni materijal koji je otporan na mraz i koji jako dobro zaptiva vlagu (vodu) - ne upija je!

1. šljunak (granulacija 16/32)
2. filter, zaštitni sloj 
3. Austrotherm XPS 30
4. hidroizolacija
5. armirana betonska ploča

Relevantni proizvod:

Austrotherm XPS® 30

Krovno parkiralište

Izvođenje inverznog krova koji podnosi teža mehanička (pritisna) opterećenja se, logično, nameće na površinama na kojima se kreću vozila i mašine. Jedan takav slučaj je i na ravnim krovovima javnih garaža, na krovnoj površini koja vrlo često služi takođe kao parking prostor.

Iz tog razloga preporučujemo primjenu i ugradnju naših termoizolacionih ploča od ekstrudiranog polistirena, pri čemu možete birati između artikala Austrotherm XPS® 30, Austrotherm XPS® 50 i Austrotherm XPS® 70. Za postizanje optimalne termičke izolacije preporučuje se debljina ploče od minimum 200 mm. Nakon postavljanja termoizolacionog sloja, a zatim i nanošenja sloja šljunka, postavlja se završni sloj koji može biti ploča od prefabrikovanog armiranog betona, klasična armirana betonska ploča ili se eventualno mogu postaviti tzv. “flaster“- ploče.  

1. završni sloj (npr. armirani beton)
2. geotekstilna folij
3. drenažni sloj (šljunak granulacije od 2/8 do 16/32)
4. Austrotherm XPS
5. hidroizolacija (npr. bitumen)
6. sloj sa padom
7. armirana betonska ploča

Relevantni proizvod:

Austrotherm XPS® 30
Austrotherm XPS® 50
Austrotherm XPS® 70

Krovna terasa

Pojam krovne terase nije isključivo vezan za krov, kao vrh jednog objekta. Nju možete imati i iznad garaže, sloja zemljišta itd. Riječ je u svakom slučaju o formi inverznog krova (kad je u pitanju način termičke izolacije i redosljed raznih slojeva u konstrukciji) u kojoj terasne ploče predstavljaju završni sloj. One se mogu oslanjati ili na "lagere" (koji mogu biti čak i komadi našeg termoizolacionog materijala Austrotherm XPS), ili na sloj šljunka. Na ovakvu konstrukciju možete postaviti bilo koje vrste terasnih ploča, čak i one najvećih težina. Naš Austrotherm XPS 30 podnosi pritisno opeterećenje od čak 11 t/m² (i to pri 5% stišljivosti, koja je gornja granica za određivanje opteretivosti materijala na pritisak).   

Oslanjanje na „lagere“

1. terasne ploče
2. oslonac ("lager"), Austrotherm XPS 30
3. geotekstilna folija
4. Austrotherm XPS 30
5. zaštitni sloj ( folija)
6. armirana betonska ploča

 

  

Oslanjanje na sloj šljunka

1. terasne ploče
2. amortizacioni" drenažni sloj (šljunak granulacije 2/8)
3. geotekstilna folija
4. Austrotherm XPS 30
5. zaštitni sloj ( folija)
6. armirana betonska ploča

 

 

Relevantni proizvod:

Austrotherm XPS® 30

Ozelenjeni krov

Ozelenjeni krovovi su u trendu! Oni oslikavaju čovjekovu potrebu i čežnju za prirodnim okruženjem, a ono je, posebno u velikim gradovima, nešto što fali ljudskoj populaciji koja tamo živi i radi. Nećemo pretjerati ako kažemo i da je riječ o kvalitetu života do kojeg je svakom ljudskom biću stalo. Ne samo u urbanim i gusto naseljenim gradskim stambenim područjima, već i u oblasti komunalnog i industrijskog građevinarstva, ozelenjeni krovovi mogu stvoriti životni prostor za biljke.    

Biljke, kao što to znamo, proizvode kiseonik, regulišu vlažnost vazduha, pročišćavaju vazduh kojim smo okruženi i stvaraju time jednu povoljniju mikro klimu. Ozelenjeni krovovi imaju visoku ekološku vrijednost. Moderne konstrukcije ravnog krova, kao ona izrađena po principu inverznog krova i uz upotrebu naših termoizolacionih materijala na bazi XPS-a, predstavljaju jednu sigurnu bazu (osnovu) za dostizanje tih ekoloških vrijednosti. Što se samog čoveka i njegovog zdravlja tiče, oni predstavljaju u praksi kako fizičko, tako i psihičko poboljšanje kvaliteta života svakog pojedinca.

Inverzni krov sa ekstenzivnim zelenilom
Ekstenzivno zelenilo predstavlja vegetacione forme koje se održavaju i razvijaju same od sebe i čiji se izgled mijenja sa vremenom. One se niti zalivaju, niti sijeku. One su pogodne i iz statičkih razloga. Po površinama prekrivenim ekstenzivnim zelenilom se u principu ne gazi, ne trebaju se smatrati prohodnim. Izuzetak su jedino radnje u cilju održavanja ekstenzivnog zelenila.   

Inverzni krov sa intezivnim zelenilom 
Intenzivno zelenilo obuhvata travnate površine i razne zasade, vegetaciju. Ono je po mnoštvu namjena i mogućnosti oblikovanja slično drugim slobodnim površinama koje su "vezane" za zemljišno tlo. Korišćeni zasadi (biljke) moraju biti zalijvani, odnosno generalno njegovani. Ovde je prijeko potreban drenažni sloj, npr. od šljunka. Prohodnost preko intezivnog zelenila je principijelno moguća i realna u praksi.

 

1. vegetacioni sloj
2. geotekstilna folija
3. drenažni sloj ( šljunak granulacije od 2/8 do 16/32)
4. zaštitna folija
5. Austrotherm XPS 30
6. hidroizolacija (otporna na kontakt sa korenjem)
7. armirana betonska ploča

 

Relevantni proizvod:

Austrotherm XPS® 30